This HTML5 document contains 76 embedded RDF statements represented using HTML+Microdata notation.

The embedded RDF content will be recognized by any processor of HTML5 Microdata.

PrefixNamespace IRI
dctermshttp://purl.org/dc/terms/
n17http://uriburner.com/about/id/entity/http/sannae.co.kr/xe/board_oxbj75/1205236#
n13http://sannae.co.kr/xe/board_oxbj75/
n6http://sannae.co.kr/xe/board_oxbj75/1205236#
awolhttp://bblfish.net/work/atom-owl/2006-06-06/#
wdrshttp://www.w3.org/2007/05/powder-s#
dchttp://purl.org/dc/elements/1.1/
schemahttp://schema.org/
rdfshttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#
n10http://errdoc.gabia.net/css/hosting.
n8http://uriburner.com/about/id/entity/http/sannae.co.kr/xe/board_oxbj75/
n4http://uriburner.com/about/id/http/sannae.co.kr/xe/board_oxbj75/
n15http://www.gabia.
rdfhttp://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#
owlhttp://www.w3.org/2002/07/owl#
xsdhhttp://www.w3.org/2001/XMLSchema#
n2http://uriburner.com/proxy-iri/
siochttp://rdfs.org/sioc/ns#
Subject Item
n8:1205236
rdf:type
schema:CreativeWork
owl:sameAs
n6:this
n6:stylesheet
n10:css
sioc:container_of
n13:1205236 n2:231667ad673fdd1a6d8aa9859a29a31f996113d2 n2:000b6a50b726dcbb98c641c2eda0dd74df865c8d n2:13aa99052dd903489463705c0de0c81e020a676c n2:d73495b25660d639e7022921bed46d97013f723f n2:06e909c29b9f0fbb691a8d5dfb3dbbe4e074c3ec n2:0764353a4301bf5788c7ba2e38909b68d7127084 n2:09124ea249e3acdd61fab6a81665005d855e3ba7 n2:96e39aa6c405bed3300eebc5c6844204977af366 n2:bbec5d28b84d8e0862113fa460114c0e92b19eee n2:bf104adba7334774e02bc7426874ba46a34f2267 n2:75dd96cf46003ccbe8a8114de41a7a5f372b961b n2:cb951d71b05ae653a0db9838f6b360290bab8098 n2:cfad0b7c4ccb7f671d455da6c010caebdf2b18d3 n2:8b20b66ce4a10aebe32dead149c822020a609e59 n2:fcfe89fbfa9954da944a140a4e1c96cbb77e99d4 n2:0e4c26e26ec67ba0bfe64837923f19932e5f8c76 n2:be3f888f3f094998fcde183c395626e64b7a8488 n2:ab8ec10c899d98e825e8ed30314cbc80a6f4e5f6 n2:9dee6799f45106349745f3388872edc8d8076873 n2:b26cd37bbdeb89a423dfb26a6d0cab4704af590a n2:61be1ad749b37d739f0abf492ab4ff36634d634f n2:46e357c2f61d244a367ad3ff90e179dfa701a829 n2:01a972b27d9f89539953974ca457db8fa8397113 n2:dcc3a67c863d02242e52b1b136b9baa171d2934a n2:2fc62175d8fe525165a2ef0149fe2552b44e6130 n2:ca5e2d60d246dc358cca8311cf59ae5971e01e46 n2:a34cbdf437a912625444a6e6c75cc94da1565785 n2:0e41463424beb3203ef3180609dc1449700c46ba n2:5cd3cb82d1929315985365ab1b224ee207f5b3bf n2:576ee4ac24b6d8f52b3833004dfdbd91dd1d64e2 n2:799a56e44a562b8da9a2a81fa95471506168b8ad
dc:title
°¡ºñ¾Æ È£½ºÆà ¼­ºñ½º:À¥È£½ºÆÃ,À¥¸ÞÀÏÈ£½ºÆÃ,¼îÇθôÈ£½ºÆÃ,´Üµ¶¼­¹ö,µ¿¿µ»óÈ£½ºÆÃ
wdrs:describedby
n4:1205236
dcterms:format
text/html; charset=euc-kr
awol:content
n17:content
sioc:links_to
n15:com
Subject Item
n2:cfad0b7c4ccb7f671d455da6c010caebdf2b18d3
rdf:type
rdf:Statement
rdfs:label
Embedded HTML Metadata Statement 12
wdrs:describedby
n4:1205236
rdf:subject
n8:1205236
rdf:predicate
awol:content
rdf:object
n17:content
Subject Item
n2:8b20b66ce4a10aebe32dead149c822020a609e59
rdf:type
rdf:Statement
rdfs:label
Embedded HTML Metadata Statement 14
wdrs:describedby
n4:1205236
rdf:subject
n8:1205236
rdf:predicate
dcterms:format
rdf:object
text/html; charset=euc-kr
Subject Item
n2:fcfe89fbfa9954da944a140a4e1c96cbb77e99d4
rdf:type
rdf:Statement
rdfs:label
Embedded HTML Metadata Statement 15
wdrs:describedby
n4:1205236
rdf:subject
n8:1205236
rdf:predicate
sioc:links_to
rdf:object
n15:com
Subject Item
n2:0e4c26e26ec67ba0bfe64837923f19932e5f8c76
rdf:type
rdf:Statement
rdfs:label
Embedded HTML Metadata Statement 16
wdrs:describedby
n4:1205236
rdf:subject
n8:1205236
rdf:predicate
rdf:type
rdf:object
schema:CreativeWork
Subject Item
n2:be3f888f3f094998fcde183c395626e64b7a8488
rdf:type
rdf:Statement
rdfs:label
Embedded HTML Metadata Statement 17
wdrs:describedby
n4:1205236
rdf:subject
n8:1205236
rdf:predicate
owl:sameAs
rdf:object
n6:this
Subject Item
n2:576ee4ac24b6d8f52b3833004dfdbd91dd1d64e2
rdf:type
rdf:Statement
rdfs:label
Embedded HTML Metadata Statement 13
wdrs:describedby
n4:1205236
rdf:subject
n8:1205236
rdf:predicate
dc:title
rdf:object
°¡ºñ¾Æ È£½ºÆà ¼­ºñ½º:À¥È£½ºÆÃ,À¥¸ÞÀÏÈ£½ºÆÃ,¼îÇθôÈ£½ºÆÃ,´Üµ¶¼­¹ö,µ¿¿µ»óÈ£½ºÆÃ